Oświadczenia

+-  2018
 
15-03-2018
INTERPELACJA POSELSKA SKIEROWANA DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE TERAPII PRENATALNEJ.
Na podstawie art.192 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pana Marszałka interpelację poselską skierowaną do Ministra Zdrowia w sprawie terapii prenatalnej. Szanowny Panie Ministrze, coraz więcej ludzi pokłada ogromne nadzieje z rozwojem diagnostyki i chirurgii prenatalnej. Rodzice są...
 
15-03-2018
INTERPELACJA POSELSKA SKIEROWANA DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE ROZSZERZENIA PRAW PACJENTA NA DZIECI W OKRESIE PRENATALNY.
Na podstawie art.192 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pana Marszałka interpelację poselską skierowaną do Ministra Zdrowia w sprawie rozszerzenia praw pacjenta na dzieci w okresie prenatalny. Szanowny Panie Ministrze, media informują, że powstała inicjatywa zmian legislacyjnych, aby...
 
16-01-2018
PISMO PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ DO PREZESA NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ.
Szanowny Panie Prezesie! Media informują o skandalicznym zachowaniu lekarza rodzinnego z Rumi dr. Wojciecha Wieczorka. Na drzwiach swojego gabinetu mieszczącego się w NZOZ Panaceum w Rumi wywiesił informację „w tym gabinecie nie obsługujemy pacjentów z PiS, ponieważ wyposażenie...
 
03-01-2018
LIST OTWARTY PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ DO MINISTRA SPRAW WEWNęTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE ROZPRZESTRZENIAJąCEJ SIę MOWY NIENAWIśCI I NAWOłYWANIA DO PRZEMOCY.
Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego za pośrednictwem Twittera napływają liczne prośby o interwencję w sprawie rozprzestrzeniającej się mowy nienawiści i nawoływania do przemocy. Sprawa dotyczy wypowiedzi użytkowników Twittera o charakterze gróźb karalnych...
 
02-01-2018
PROTEST DO KRRIT W ZWIąZKU ZE SKANDALICZNYM WYSTąPIENIEM DZIENNIKARZA SUPERSTACJI JAKUBA WąTłEGO.
Szanowny Panie Przewodniczący! Do mojego biura poselskiego za pośrednictwem Twittera, napływają liczne skargi w związku ze skandalicznym wystąpieniem dziennikarza Superstacji Jakuba Wątłego, który na zakończenie ubiegłego roku w swoim programie Krzywe Zwierciadło złożył...
+-  2017
+-  2014
+-  2013
+-  2012
+-  2011
+-  2010
+-  2007
+-  2006
+-  2005
+-  2004
+-  2003
+-  2002
rss
 
...
preview next