Oświadczenia

+-  2014
 
26-06-2014
LIST OTWARTY PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ DO śRODOWISK KULTURALNYCH WYSTęPUJąCYCH W OBRONIE BLUźNIERCZEGO SPEKTAKLU GOLGOTA PICNIC.
Szanowni Państwo! W związku z wystosowaniem listu do prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym bronią Państwo skandalicznego przedstawienia „Golgota Picnic” hiszpańskiego skandalisty Rodrigo Garcii kieruję do Państwa swoją odpowiedź. Współcześnie próbuje się wmówić, że...
 
24-06-2014
WYSTąPIENIE PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ Z DNIA 24 CZERWCA BR. W SEJMIE W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z DZIAłALNOśCI RZECZNIKA PRAW DZIECKA ZA 2013 R .
Artykuł 2 ustęp 1 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka mówi: „Dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”, a art.3 dobitnie wskazuje, że : „Rzecznik, w sposób określony ma podejmować działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i...
 
10-06-2014
OśWIADCZENIE W ZWIąZKU Z MEDIALNą NAGONKą WYMIERZONą W PROF. BOGDANA CHAZANA Z POWODU ODMóWIENIA WYKONANIA ABORCJI CHOREGO DZIECKA W 25 TYGODNIU CIążY
W związku z medialną nagonką będącą konsekwencją odmówienia przez prof. Bogdana Chazana wykonania aborcji chorego dziecka w 25 tygodniu ciąży powstałej (jak podają media) w wyniku in vitro wyrażam stanowczy sprzeciw wobec powielania krzywdzących informacji godzących w dobre imię...
 
06-06-2014
LIST SKIEROWANY DO MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W SPRAWIE BLUźNIERCZEGO PSEUDO-SPEKTAKLU GOLGOTA PICNIC.
Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zablokowania wystawienia bluźnierczego spektaklu pt. „Golgota Picnic”. 27 czerwca podczas trwania Malta Festival Poznań 2014 zaplanowany jest pokaz antychrześcijańskiego...
 
06-06-2014
LIST DO PREZYDENTA POZNANIA W SPRAWIE BLUźNIERCZEGO PSEUDO-SPEKTAKLU GOLGOTA PICNIC.
Szanowny Panie Prezydencie! 27 czerwca podczas trwania Malta Festival Poznań 2014 zaplanowany jest pokaz bluźnierczego spektaklu pt. „Golgota Picnic” autorstwa hiszpańsko-argentyńskiego pseudoartysty. Ów pokaz, to pseudo - sztuka pełna obscenicznych scen przepełnionych pornografią,...
 
21-05-2014
ZAżALENIE NA POSTANOWIENIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 ROKU
Na podstawie art.425 § 1 i 2 kpk, 427§ 1 kpk , 438 pkt.2 i 3 kpk składam zażalenie na wskazane wyżej postanowienie o umorzeniu postępowania, które zostało mi doręczone w dniu 15 maja 2014 roku. Postanowieniu temu zarzucam: 1. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę...
 
29-04-2014
PISMO PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ DO PRZEWODNICZąCEGO KRRIT W SPRAWIE NAłOżENIEM KARY FINANSOWEJ NA RADIO MARYJA
Szanowny Panie Przewodniczący! W związku z nałożeniem kary finansowej na Radio Maryja, za wypowiedź o. dyrektora Tadeusza Rydzyka, określoną przez KRRiT jako ukrytą reklamę, wyrażam swoje oburzenie oraz stanowczy sprzeciw wobec tej decyzji. Radio Maryja to jedyny nadawca społeczny,...
 
08-04-2014
SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE!
Od kilku dni w Poznaniu w biurowcu Skalar Office Center przy ulicy Hetmańskiej można oglądać obraz „Bitwa pod Grunwaldem/Statek głupców” autorstwa grupy The Krasnals. Ta niezbyt ambitna forma malarska ukazuje karykaturalne wizerunki polityków, ludzi kultury i sztuki, a także...
 
07-04-2014
KOMUNIKAT
Szanowni Państwo! W związku z informacją podaną przez Pana Marcina Palade, na portalu społecznościowym twitter dotyczącą mojego rzekomego startu do Parlamentu Europejskiego z listy Solidarnej Polski informuję, że nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek rozmawiała z autorem tej...
 
06-03-2014
LIST PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ SKIEROWANY DO PREZYDENTA BYDGOSZCZY PANA RAFAłA BRUSKIEGO W SPRAWIE ZIT.
Szanowny Panie Prezydencie! W związku z wystosowaniem pisma do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, w którym informuje Pan Prezydent, o braku porozumienia na linii Toruń – Bydgoszcz w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, apeluję o podjęcie wszelkich działań...
 
05-03-2014
LIST W SPRAWIE POSTULATóW PROTESTUJąCYCH ROLNIKóW 4 MARCA BR. POD URZęDEM WOJEWóDZKIM W BYDGOSZCZY
Szanowny Panie Ministrze! Dnia 4 marca br. pod Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy odbył się protest rolników. Blisko 200 osób wychodząc na ulice miasta domagało się poprawy sytuacji w rolnictwie, a zwłaszcza rekompensat w związku z poniesionymi stratami wskutek spadku cen trzody. W...
 
26-02-2014
PONOWNY APEL W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD ZAMIARU LIKWIDACJI OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA W TORUNIU
Szanowny Panie Prezydencie! Dziękuję za odpowiedź na moje pismo z dnia 7 lutego br. w sprawie "Odstąpienia od zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza w Toruniu". W związku z podtrzymaniem swojego stanowiska w tej kwestii zwracam się do Pana Prezydenta z ponownym...
 
07-02-2014
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD ZAMIARU LIKWIDACJI OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA W TORUNIU
Z ogromną troską i niepokojem przyglądam się działaniom zmierzającym do likwidacji Domu Harcerza. Już na samym początku pragnę wyrazić sprzeciw wobec tych planów i poprzeć tych, którzy walczą o utrzymanie tej wzorowo działającej instytucji. Argumenty, że Pan Prezydent oraz Rada...
 
29-01-2014

Szanowny Panie Przewodniczący! Poszanowanie godności człowieka jest rzeczą niezmiernie ważną, tyle tylko, że w ustach Pana Przewodniczącego brzmi to, co najmniej dziwnie, bo czym jak nie hipokryzją należy nazwać decyzję KRRiT w sprawie wypowiedzi dyrektora Radia Maryja o. dra...
 
22-01-2014
OśWIADCZENIE W SPRAWIE ODWOłANIA MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARłUKOWICZA
Drodzy Państwo. Służba Zdrowia jest to obszar bliski nam wszystkim, każdy z nas, chociaż raz w swoim życiu potrzebował, potrzebuje lub będzie potrzebował pomocy lekarskiej. Przyglądając się, zatem obecnej sytuacji w służbie zdrowia, z olbrzymimi kolejkami do lekarzy specjalistów,...
 
08-01-2014
OśWIADCZENIE W ZWIąZKU Z BULWERSUJąCYMI PLANAMI PREZYDENTA BYDGOSZCZY PANA RAFAłA BRUSKIEGO DOTYCZąCYMI NIERóWNOMIERNEGO ROZDZIAłU 153 MLN. EURO PRZYZNANYCH DLA REGIONU BYDGOSKO-TORUńSKIEGO NA ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE.
W związku z bulwersującymi planami Prezydenta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego dotyczącymi nierównomiernego rozdziału 153 mln. euro przyznanych dla regionu bydgosko-toruńskiego na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, wyrażam sprzeciw wobec tych propozycji. Jako Poseł na Sejm, dzięki...
+-  2013
+-  2012
+-  2011
+-  2010
+-  2007
+-  2006
+-  2005
+-  2004
+-  2003
+-  2002
rss
 
...
preview next